Sample Data-Articles

Tisztelt Kunszentmiklósi Lakosok!

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozóan.

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

A fentiek alapján Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotta az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 13/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), mely 2015. április 1. napján lép hatályba.

 A Rendelet 5. §-a alapján az alábbi időpontban folytatható az égetés:

-      Hétfőtől péntekig naponta 8.00 – 18.00 óra, és szombaton 8.00 – 12.00 óra között engedélyezett, más napon és időpontban az égetés tilos.

-      Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.

-      A fenti időpontban sem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

Abban az esetben, ha az égetést nem a Rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezik, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást. A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 40. sora alapján 20.000 – 60.000.-Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.

Avart és kerti hulladékot égetni csak a környezet zavarása nélkül, olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, illetve földréteggel történő lefedéséről.

Kérjük a Rendeletben foglaltak betartását!

  Dr. Kelemen Henrietta

jegyző

 

Közel húsz éve dolgozik tűzoltóként Hajdú Gábor, akinek a háza pénteken éjszaka kigyulladt Kunszentmiklóson. A Szélmalom utcai családi ház tetőtér-beépítése teljesen leégett. Az oltást a rendkívül erős szél nagyon nehezítette. A tűz jelentős anyagi kárt okozott bajtársunknak, amelynek helyreállítását, kijavítását saját erejéből nem tudja megoldani.

Kérünk mindenkit, hogy lehetőségeikhez mérten anyagi hozzájárulással, építőanyaggal segítség bajtársunkat.

Pénzben történő segítség esetén az OTP Banknál vezetett 11773322-60042169 számú bankszámlára történő utalással - közlemény: adomány -  természetbeni támogatás esetén a Kunszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság megkeresésével segíthet.

{imageshow sl=9 sc=1 w=100% h=1000 /}

Fotó: Bokorné Csereklei Márta

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság

LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ

A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról

A növényi hulladék égetése belterületen és külterületen egyaránt csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, környezetvédelmi, stb.) betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

Általános szabály Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján, hogy a lábon álló növényzet, tarló, növény-termesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Belterületi ingatlanok vonatkozásában azonban az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, feltételekhez kötve megengedheti az avar és kerti hulladékok égetését. Azonban azokon a településeken ahol ez nem szabályozott ott továbbra is tilos belterületen égetni.

A külterületi ingatlanok vonatkozásában az OTSZ az irányított égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez köti, mely azonban nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzése alól.

A kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az illetékes tűzvédelmi hatósághoz, aki azt 5 munkanapon belül elbírálja.

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM idején TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a nád-és a növényi hulladékok irányított égetése!

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri hivatalokban is.

A tűzeseteket követő vizsgálatok bebizonyították, hogy az erdő- és bozóttüzek 99 százalékát az emberi figyelmetlenség vagy a szándékos tűzgyújtás okozza, ugyanakkor az is megállapítható, hogy az erdőtüzek 80 százaléka tavasszal, illetve a nyári hónapokban pusztít.

Erős szélben TILOS tarlót vagy növényi hulladékot égetni!

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

  • a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
  • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
  • tarlóégetés 10 hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
  • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén 20.000-10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki.

A hulladékégetés humán-és környezet-egészségügyi kockázatairól

Alapvetően a hulladék nyílt téri égetése általános jelleggel Tilos, valamint a tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetésére is. Ezen főszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály enged kivételeket, lehetővé téve a növényi hulladék égetését.

A kivételek:

  • Belterületi ingatlanok esetében a helyi önkormányzat rendeletében szabályozottan lehetővé teheti avar és kerti hulladékok égetését.
  • Külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa a tűzvédelmi hatóság engedélyével irányított égetést hajthat végre.
  • Az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.

 Természeti területen a Természetvédelmi Felügyelőség engedélye szükséges a gyep, valamint a nád és más vízi növényzet égetéséhez.

Bővebb információkért keresse fel a www.bacs.katasztrofavedelem.hu honlapunkat, vagy az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséget az alábbi elérhetőségek egyikén:

 

Baja Kvk: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10; Tel.: 79/521-245

Kecskemét Kvk: Kecskemét, Deák-Ferenc tér 4. Tel.: 76/502-810

Kiskunhalas Kvk: Kiskunhalas, Kőrösi út 15; Tel.: 77/520-083

Feltehetően gázrobbanás miatt összedőlt egy családi ház 2014. november 18 -án hétfőn éjszaka Kunpeszéren. Az esethez a rendőrség és a mentők mellett kunszentmiklósi, dabasi tűzoltók és a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is vonult. A robbanáskor az épületben két személy tartózkodott, egy 35 év körüli fiatalember testének 30%-án égési sérüléseket szenvedett, a mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A másik 85 év körüli idős férfit, akit a tűzoltók hoztak ki a romok közül, az ijedtségen kívül nem esett baja, de a mentők megfigyelésre őt is kórházba szállították. A romok alól előkerült egy gázüzemű melegítő berendezés és négy darab 11,5 kg-os Pb gázpalack.

A hétfő éjszaka egy óra körül történt robbanás gyakorlatilag lerombolta a kb. 80 négyzetméteres lakóház mintegy 50 %-át. Az eset körülményeit a Katasztrófavédelem vizsgálja.

 
 

{imageshow sl=8 sc=1 w=100% h=750 /}

 

Megkérjük a Tisztelt lakosságot, hogy aki a 2014 július 04. napon Kunszentmiklós és Szabadszállás között keletkezett tűzesettel kapcsolatban információval rendelkezik, illetve az esettel kapcsolatban kára keletkezett jelentkezzen személyesen a Kunszentmiklós Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságon (6090 Kunszentmiklós Szent Flórián utca 2.) vagy a 06 76 550 005 telefonszámon.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt lakosságot, hogy akinek az esettel kapcsolatban kártérítési igény érvényesítéséhez hatósági bizonyítvány szükséges, úgy annak benyújtását a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltségen tudja benyújtani személyesen, illetve a bizonyítványhoz szükséges nyomtatványt a kunszentmiklósi tűzoltóságon is tud igényelni, ahol az eljárással kapcsolatban felvilágosítást is kap.

 

Az esethez elsőként Kunszentmiklósról három, valamint Dunaújvárosból két tűzoltóautó vonult. A száraz növényzetben rendkívül gyorsan terjedtek a lángok, ezért a riasztási fokozatot rövid időn belül a legmagasabb, ötös kiemelt szintre kellett emelni. Tizenhat járművel közel nyolcvan tűzoltó vonult a helyszínre Bács-Kiskun, Pest - és Fejér megyéből, valamint Budapestről. A tűzoltás idejére az érintett vonalszakaszt lezárták és áramtalanították, emiatt Kunszentmiklós és Bösztörpuszta között nem közlekedtek a vonatok, vonatpótló autóbuszokat indítottak.

A beavatkozás során egy kunszentmiklósi tűzoltó rosszul lett, a mentők könnyű füstmérgezés gyanújával kórházba szállították.

A lángok átterjedtek egy nyolcvan hektáros mezőgazdasági területre is, ahol részben lábon álló gabona volt. A tűz keletkezési okának megállapítására hatósági vizsgálat indult.

 

{imageshow sl=6 sc=1 w=100% h=750 /}

 

2014. május 24 –én gyermeknap alkalmából a kunszentmiklósi tűzoltó laktanya megnyitja kapuit az érdeklődők előtt. A kíváncsi gyermekek és családtagjaik betekintést nyerhetnek a tűzoltóság mindennapi életébe, a szervezet működésébe, megismerkedhetnek a tűzoltóság eszközeivel, felszereléseivel és gépjárműveivel.

 

Közúti közlekedési baleset történt az 51-es számú főúton, emiatt a helyszínelés idejére félpályás útlezárás volt érvényben.

Az elsődleges adatok alapján az 51-es főúton Szalkszentmárton után Dunavecse irányában egy személygépkocsi egy kamiont akart megelőzni, de nem tudta befejezni a manővert és nekiütközött a szemből érkező kisteherautónak. Az ütközés következtében mindkét jármű az útárokba sodródott. A személygépkocsi felborult, a másik autó a kerekein állt meg. A balesetben a személygépkocsi utasa, egy 48 éves kalocsai nő az elsődleges orvosi vélemény alapján könnyebben megsérült.

A baleseti helyszínelés idejére az úttestet félpályán lezárták. Rendőri irányítás mellett haladt a forgalom.

 

{imageshow sl=5 sc=1 w=100% h=925 /}

2013. november 8-án a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. -vel, a FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. -vel közösen szervezett tűzoltásvezetők elméleti és gyakorlati oktatásán vett részt a kunszentmiklósi tűzoltóság 3 tagja Százhalombattán, ahol megismerték a gázbalesetekkel, az olaj és vegyiparban jelentkező speciális tűzvédelmi, illetve tűzoltói feladatok ellátásához szükséges ismereteket. A biztonságos tartálytűzoltást, a veszélyes anyagok jelenlétében történő beavatkozások szabályait, a vasúti tartálykocsiban keletkező tűz oltását, a fáklyatűz oltását, valamint egy száz négyzetméteres lángoló felület szakszerű eloltását.

 

 

1. oldal / 2

2015. Kunszentmiklós Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság © Minden jog fenntartva!

Bolemányi Média